Google Ads giới thiệu trình mô phỏng giá thầu cho đặt giá thầu thông minh

Google Ads giới thiệu trình mô phỏng giá thầu cho đặt giá thầu thông minh

Google Ads sẽ triển khai trình giả lập giá thầu cho chiến lược giá thầu ROAS (return on ad spend), cũng như một trình giả lập ngân sách mới.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên hỗ trợ giả lập giá thầu cho chiến dịch đặt giá thầu thông minh. Trước đây, trình mô phỏng giá thầu chỉ khả dụng cho các chiến dịch sử dụng đặt giá thầu thủ công hoặc CPA mục tiêu.

Trình mô phỏng giá thầu giúp nhà quảng cáo hiểu hiệu suất tiềm năng của họ ở các cấp quảng cáo khác nhau. Trình mô phỏng giá thầu ROAS mục tiêu cũng hiển thị mối quan hệ giữa mục tiêu ROAS và số liệu chính của chiến dịch.

Sử dụng công cụ này, nhà quảng cáo có thể thấy mục tiêu cao hơn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch của họ như thế nào. Trình mô phỏng giá thầu sẽ sử dụng dữ liệu từ các phiên đấu giá trong 7 ngày qua để hiển thị những gì sẽ xảy ra với mục tiêu cao hơn, giả sử mọi thứ khác vẫn giữ nguyên.

Trình mô phỏng đấu giá cho chiến lược quảng cáo thông minh Google Ads
Trình mô phỏng đấu giá cho chiến lược quảng cáo thông minh Google Ads

Trình mô phỏng ngân sách mới

Tương tự như cách trình giả lập giá thầu hoạt động, trình giả lập ngân sách mới của Google Ads, sẽ hiển thị cách thay đổi trong ngân sách có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Công cụ này sẽ cho phép các nhà quảng cáo tìm thấy phân bổ ngân sách lý tưởng của họ trên các chiến dịch.

Trình mô phỏng ngân sách trong google ads
Trình mô phỏng ngân sách trong google ads

Trình giả lập ngân sách mới của Google Ads có thể được sử dụng cho các chiến dịch sử dụng tối đa số lần nhấp hoặc tối đa hóa chuyển đổi.